Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του “Euro Retail Payments Board” (‘ERPB’)

Στις 31 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ERPB για την περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων, όπως την συγκρότηση ad hoc ομάδων έργου για την εξέταση θεμάτων που αφορούν:

  • την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε σχέση με τις πληρωμές μικρής αξίας,
  • τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών,
  • τα “instant payments”,
  • τις “Person-to-Person mobile” πληρωμές,

καθώς και της τυποποίησης των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών που έχει ανατεθεί στο “European Cards Stakeholders Group” καθ’ υπόδειξή του.

Επίσης, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του ως άνω φορέα για το επόμενο έτος.

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του ERPB