Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εξειδίκευση του άρθρου 96(3) της PSD 2

Στις 27 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την αναφορά λειτουργικών συμβάντων ή συμβάντων ασφαλείας, δυνάμει του άρθρου 96(3) της PSD 2.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται:

  • στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) αφενός για την ταξινόμηση των μειζόνων λειτουργικών συμβάντων ή συμβάντων ασφαλείας (“major operational or security incidents”), και αφετέρου για το περιεχόμενο, τη μορφή και τις διαδικασίες γνωστοποίησης τέτοιων συμβάντων, και
  • στις αρμόδιες εθνικές αρχές αφενός για τα κριτήρια αξιολόγησης των κοινοποιηθέντων λειτουργικών συμβάντων ή συμβάντων ασφαλείας, και αφετέρου για τις λεπτομέρειες από τις σχετικές εκθέσεις που πρέπει να διαμοιράζονται με άλλες εγχώριες αρχές.

Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ στις 13 Ιανουαρίου 2018.

Κατευθυντήριες γραμμές της EBA