Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση του ESRB για το IFRS 9

Στις 17 Ιουλίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε έκθεση, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του IFRS 9 στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, προτάσεις πολιτικής για την πρόληψη ή/και άμβλυνση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων του IFRS 9 στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Έκθεση ESRB