Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενα οριοθέτησης και προσδιορισμού του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών
σε ευρώ για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις

Κατωτέρω επισυνάπτονται κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών με τα οποία οριοθετείται και προσδιορίζεται ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις. Ειδικότερα πρόκειται για:

  1. Την πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, η οποία δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2005. Η εν λόγω Οδηγία, όπως θα διαμορφωθεί τελικά μετά την ψήφισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, θα αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι πανευρωπαϊκές άμεσες χρεώσεις και μεταφορές πιστώσεων που αναπτύσσει το EPC.

  1. Την τέταρτη έκθεση προόδου για την υλοποίηση του SEPA, η οποία δημοσιεύτηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2006 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Στην εν λόγω έκθεση αναπτύσσονται οι προσδοκίες της ΕΚΤ προς τον τραπεζικό κλάδο, οι οποίες έχουν συνοψισθεί στο επισυναπτόμενο κείμενο.

  1. Τα εγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2006, απο την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών κείμενα με τίτλο
  • SEPA Direct Debit Scheme Rulebook version 2.2, και
  • SEPA CreditTransfers Scheme Rulebook version 2.2.

Τα ανωτέρω κείμενα, διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών, είναι αυτά που θα υιοθετηθούν απο τις ευρωπαϊκές τράπεζες για την αποστολή και λήψη SEPA μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων απο την 1η Ιανουαρίου 2008.