Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Αναθεωρημένη Απόφαση της ΕΒΑ για τη χρήση αυτόκλητων πιστοληπτικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο του CRR

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Κανονισμού 575/2013 (CRR), στο πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν πιστοληπτικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραγγελίας (solicited credit assessments) σε Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ECAI). Επίσης, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόκλητες πιστοληπτικές αξιολογήσεις (unsolicited credit assessments), εφόσον η ΕΒΑ επιβεβαιώσει ότι οι εν λόγω πιστοληπτικές αξιολογήσεις δεν διαφέρουν σε ποιότητα από αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραγγελίας.

Στις 18 Ιουλίου 2017, η ΕΒΑ προέβη στην αναθεώρηση της ισχύουσας Απόφασης, και δημοσίευσε έκθεση που συνοδεύει την εν λόγω Απόφαση,  στην οποία επισημαίνεται επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα των αυτόκλητων πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ECAIs δεν διαφέρει σε ποιότητα από τις κατόπιν παραγγελίας πιστοληπτικές αξιολογήσεις.

Απόφαση EBA

Έκθεση EBA