Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Σχέδιο μεθοδολογίας και σεναρίων του stress-test της ΕΒΑ για το 2018

Στις 7 Ιουνίου 2017, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο της μεθοδολογίας και των μακροοικονομικών σεναρίων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί το stress-test για το 2018 σε 49 τράπεζες, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται ελληνική τράπεζα. Για πρώτη φορά θα ληφθούν υπόψη και θέματα που άπτονται της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών ενόψει έναρξης ισχύος του IFRS 9 την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η τελική μεθοδολογία θα δημοσιευθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2018. Τα αποτελέσματα του stress-test, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός του β’ εξαμήνου του 2018, θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διενέργειας του SREP από τις εποπτικές αρχές.

EBA draft EU-wide stress test methodology