Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα»

Στις 3 Ιουλίου 2017 το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), κατόπιν αιτήματος που έλαβε από την «Ομάδα του 20» (G-20), δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης της εξέλιξης των δραστηριοτήτων του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος» (shadow banking system) και των κινδύνων που ελλοχεύουν για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, μετά την εκδήλωση της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Στην εν λόγω έκθεση γίνεται, επίσης, αποτίμηση του βαθμού επάρκειας των μέτρων πολιτικής που ελήφθησαν σε διεθνές επίπεδο για τη διευθέτηση των κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος», προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πτυχές της «σκιώδους τραπεζικής» που συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό και δεν αποτελούν πλέον κίνδυνο για τη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Έκθεση του FSB