Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 29 Ιουνίου 2017, η EBA δημοσίευσε Γνώμη, μέσω της οποίας εκφράζει τη διαφωνία της έναντι των τροποποιήσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2.

Σε ό,τι αφορά τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι πιστωτικά ιδρύματα) και των παρόχων υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PISPs’) και παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’), η EBA διαφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί δυνατότητας άμεσης πρόσβασης (ήτοι “screen scraping”) σε λογαριασμούς πληρωμών χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στις περιπτώσεις που η έμμεση πρόσβαση σε αυτούς (μέσω ‘APIs’) δεν είναι εφικτή.

Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτει αφενός τις αρνητικές συνέπειες που θα ανακύψουν για την ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών από την επικράτηση πρακτικών “screen scraping”, και αφετέρου αντιπροτείνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • την πλήρη απαγόρευση πρακτικών “screen scraping”,
  • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού παρακολούθησης και συνακόλουθης δημοσίευσης δεδομένων σχετικών με τη διαθεσιμότητα και την απόδοση των διεπαφών τους (‘APIs’) που έχουν αναπτύξει σε τριμηνιαία βάση,
  • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού να θέσουν σε δοκιμαστική λειτουργία τις διεπαφές τους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη ισχύος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της EBA, και
  • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού για επανεξέταση της λειτουργίας των διεπαφών τους στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής των ρυθμιστικών τεχνικών της προτύπων της ΕΒΑ.

EBA Opinion