Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

EBA Discussion Paper on the treatment of structural FX

Στις 22 Ιουνίου 2017, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο αναφορικά με ζητήματα που άπτονται του υπολογισμού της συνολικής καθαρής θέσης των ιδρυμάτων σε συνάλλαγμα, δυνάμει του άρθρου 352(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR).

Στο εν λόγω κείμενο περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστικές και λογιστικές προεκτάσεις του συναλλαγματικού κινδύνου για τα ιδρύματα που έχουν αναλάβει θέσεις αντιστάθμισης έναντι των δυσμενών συνεπειών των συναλλαγματικών διακυμάνσεων για το δείκτη κεφαλαιακής επάρ­κειάς τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 352(2) του CRR, οι εν λόγω θέσεις, οι οποίες πρέπει να είναι εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και διαρθρωτικής φύσης, υπό την επιφύλαξη άδειας από τις εποπτικές αρχές, μπορούν να μην προσμετρώνται στον υπολογισμό της καθαρής ανοικτής θέσης ανά νόμι­σμα.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου 2017.

EBA Discussion Paper