Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

EBA CVA Risk Monitoring Exercise

Στις 21 Ιουνίου 2017, η EBA ανακοίνωσε την έναρξη άσκησης για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο CVA για το 2016, δυνάμει του άρθρου 456(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR). Η εν λόγω άσκηση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, θα βασιστεί σε στατιστικά στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2016.

Περαιτέρω, η EBA, λόγω των συνεχών εξελίξεων επί του πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου CVA σε διεθνές επίπεδο, αποφάσισε να αναστείλει τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) για τη μεταχείριση του κινδύνου CVA στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) μέχρι νεωτέρας.

Τέλος, δημοσίευσε έκθεση με τα βασικά αποτελέσματα της άσκησης για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο CVA για το 2015, στην οποία συμμετείχαν 171 πιστωτικά ιδρύματα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία.

EBA Instructions 2016 CVA Risk Monitoring Exercise

EBA 2015 CVA Risk Monitoring Exercise Main Results