Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις

Στις 12 Ιουνίου 2017, δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο Opengov.gr το σχέδιο νόμου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις το οποίο μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II). H MiFID II, η οποία αναθεωρεί την προηγούμενη Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), συμπληρώνεται με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR). Υπενθυμίζεται ότι η Οδηγία 2004/39/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3606/2007 (Α΄ 195).

Το σχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά παραρτήματα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opengov.gr/minfin/?p=7593.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 30η Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00.