Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

2ο τεύχος του EU Shadow Banking Monitor του ESRB

Στις 29 Μαΐου 2017, το ESRB δημοσίευσε το 2ο τεύχος του EU Shadow Banking Monitor, στο οποίο περιλαμβάνεται μια γενική επισκόπηση των τρεχουσών εξελίξεων αναφορικά με το «σκιώδες» τραπεζικό σύστημα της ΕΕ για τον εντοπισμό των - σχετικών με τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - κινδύνων.

Στο εν λόγω τεύχος επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι και τα τρωτά σημεία που χρήζουν στενής παρακολούθησης από τις εποπτικές αρχές, όπως:

  • κίνδυνοι ρευστότητας και μόχλευσης που δημιουργούνται από τη διεξαγωγή συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα (π.χ. παράγωγα), και
  • ο υψηλός βαθμός διασυνδεσιμότητας (interconnectedness) μεταξύ των επιμέρους τομέων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του «σκιώδους» τραπεζικού συστήματος.

ESRB EU Shadow Banking Monitor