Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση του FSB περί αξιολόγησης των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης για τη διευθέτηση των misconduct risks

Στις 23 Μαΐου 2017, το FSB δημοσίευσε έκθεση, στην οποία περιγράφονται μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από διεθνείς οργανισμούς, εθνικές αρχές των μελών του, φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες) και τις ενώσεις τους σχετικά με την αξιοποίηση των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης για τη διευθέτηση κινδύνων που απορρέουν από παραπτώματα του ανθρώπινου δυναμικού (misconduct risks).

Το σχέδιο δράσης του FSB για τη διευθέτηση κινδύνων που απορρέουν από παραπτώματα του ανθρώπινου δυναμικού συνίσταται στην αξιοποίηση των ακόλουθων τριών (3) κριτηρίων:

  • στην εξέταση του κατά πόσο τα παρεχόμενα κίνητρα (π.χ. σε σχέση με τις αποδοχές) έχουν επαρκή αποτελέσματα για τη μείωση των παραπτωμάτων,
  • στη βελτίωση των διεθνών προτύπων συμπεριφοράς στις αγορές σταθερού εισοδήματος, εμπορευμάτων και συναλλάγματος (fixed income, commodities and currency markets), και
  • στην αναμόρφωση των βασικών χρηματοπιστωτικών κριτηρίων αναφοράς (major financial benchmarks).

Έκθεση του FSB