Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Ανακοίνωση της ΕΒΑ για τη διενέργεια transparency exercise για το έτος 2017

Στις 25 Μαΐου 2017, η ΕΒΑ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2017 στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της άσκησης διαφάνειας (transparency exercise) για το έτος 2017 στο πλαίσιο της οποίας θα δημοσιοποιηθούν στοιχεία για περισσότερες από 130 τράπεζες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της άσκησης θα δημοσιοποιηθούν στοιχεία, βάσει των εποπτικών αναφορών (supervisory reporting) που υποβάλλουν οι τράπεζες, σχετικά με:

  • τα κεφάλαια,
  • το συντελεστή μόχλευσης,
  • τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού,
  • τα αποτελέσματα χρήσης,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο,
  • τους κινδύνους αγοράς,
  • τις τιτλοποιήσεις,
  • τα ανοίγματα σε κυβερνήσεις (exposures towards sovereigns), και
  • τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα.

Η άσκηση θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο, όταν η ΕΒΑ θα αποστείλει στις τράπεζες συμπληρωμένα τα υποδείγματα με στοιχεία Δεκεμβρίου 2016 και Ιουνίου 2017, προκειμένου να επικυρώσουν τα δεδομένα.

Ανακοίνωση της EBA