Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση του FSB και της CGFS για τις πιστώσεις μέσω fintech εταιρειών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Μαΐου 2017 η Επιτροπή για το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (CGFS) και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσαν κοινή έκθεση για τις πιστώσεις που χορηγούνται μέσω FinTech εταιρειών, γνωστές ως “FinTech Credit”. Ως “FinTech Credit” νοούνται οι πιστώσεις που χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (π.χ. “peer to peer lending”), οι οποίες τελούν υπό τη διαχείριση fintech εταιρειών. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθίσταται ευχερής η χορήγηση πιστώσεων, μεταξύ άλλων, σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στην εν λόγω έκθεση εξετάζονται:

  • η διάρθρωση της σχετικής αγοράς,

  • τα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ των μελών του FSB και της CGFS, και

  • οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν αναφορικά με τη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Έκθεση του FSB και της CGFS