Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κατάλογος της EBA στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων

Στις 23 Μαΐου 2017, η EBA δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο για τα κεφαλαιακά μέσα ιδρυμάτων, τα οποία οι εποπτικές αρχές εντός των κρατών μελών της ΕΕ έχουν χαρακτηρίσει ως μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1).

Ο κατάλογος συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους του προγράμματος παρακολούθησης της EBA, καθώς και τις συνέπειες της συμπερίληψης ή εξαίρεσης κεφαλαιακών μέσων ιδρυμάτων από τον κατάλογο. Η EBA σκοπεύει να επικαιροποιεί την έκθεση αυτή σε τακτική βάση, ώστε να λαμβάνει υπόψη αφενός τις νέες εξελίξεις στις εκδόσεις από τα ιδρύματα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1), και αφετέρου τις πρακτικές της αγοράς.

Κατάλογος της EBA

Έκθεση της EBA