Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Ετήσια έκθεση του FSB για τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα»

Στις 10 Μαΐου 2017, το FSB δημοσίευσε έκθεση για το 2016 αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» (shadow banking system).

Στην εν λόγω έκθεση αξιολογούνται οι διεθνείς τάσεις και οι κίνδυνοι που συνεπάγονται για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τη λειτουργία του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος». Τα κύρια ευρήματα της έκθεσης για το 2016 συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

  • η δραστηριότητα στον στενό πυρήνα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος ανήλθε στα 34 τρισεκατομμύρια το έτος 2015 (αύξηση περίπου 3.2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος),

  • η πιστωτική διαμεσολάβηση που συνδέεται με συλλογικά επενδυτικά σχήματα (collective investment vehicles (CIVs)) αποτελεί περίπου το 65% της δραστηριότητας στον στενό πυρήνα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και αυξήθηκε περίπου κατά 10% σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων 4 ετών,

  • οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που δεν είναι τράπεζες και δραστηριοποιούνται στην χορήγηση πιστώσεων με εξάρτηση από βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 8% του στενού πυρήνα του σκιώδους τραπεζικού συστήματος (αύξηση κατά 2.5% σε σχέση με το έτος 2015).

Στην έκθεση για το έτος 2016 περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία αναφορικά με τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ του τραπεζικού και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που δεν αποτελούν τράπεζες.

Έκθεση του FSB