Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Ανακοίνωση της Επιτροπής της Βασιλείας για το πρόγραμμα εργασιών της τη διετία 2017-2018

Στις 25 Απριλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε Ανακοίνωση για το πρόγραμμα των εργασιών της τη διετία 2017-2018, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • η ολοκλήρωση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών της, ιδίως σε ό,τι αφορά το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ»,

  • η παρακολούθηση των αναδυόμενων κινδύνων και η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στη «Βασιλεία ΙΙΙ»,

  • η διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης της μικρο-προληπτικής εποπτείας από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές των μελών της, και

  • η διασφάλιση της έγκαιρης και συνεκτικής εφαρμογής των προτύπων (standards) που υιοθετεί.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της Βασιλείας