Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 5 Μαΐου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) όσον αφορά τη θέσπιση, εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων (κατά περίπτωση) των διαδικασιών πιστοποίησης.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 7 Αυγούστου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

Consultation Paper