Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στις 28 Απριλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1445) η υπ’ αριθμ. 45231 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών αναφορικά με τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (ΦΕΚ Α’ 240).

Ειδικότερα, στην εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται τα ακόλουθα:

  • οι κατηγορίες δικαιούχων πληρωμών που υποχρεούνται να αποδέχονται κάρτες πληρωμών για τη διενέργεια συναλλαγών πληρωμών,
  • οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση παραβάσεων του άρθρου 65 του ν. 4446/2016,
  • η διαδικασία διενέργειας ελέγχων,
  • το ύψος και η διαδικασία επιβολής προστίμων, και
  • η διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

ΦΕΚ Β’ 1445/27.04.2017