Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας που τροποποιεί την BRRD

Στις 26 Απριλίου 2017, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύθηκε η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 2014/59/ΕΕ (BRRD) όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (CON/2017/6).

Γνώμη ΕΚΤ