Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της Μικτής Επιτροπής των ESAs για τους κυριότερους κινδύνους του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ

Στις 20 Απριλίου 2017, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (EBA, EIOPA, ESMA) δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τους κυριότερους κινδύνους και τα αδύναμα σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

Στην έκθεση επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • η χαμηλή κερδοφορία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

  • ο υψηλός βαθμός διασυνδεσιμότητας (interconnectedness) μεταξύ των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος εντείνει τον κίνδυνο μετάδοσης κρίσεων εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, και

  • η εμφάνιση νέων κινδύνων (cyber risks και IT-related operational risks) λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. 

Έκθεση Μικτής Επιτροπής