Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Απολογισμός της ΕΚΤ αναφορικά με την εποπτική της δραστηριότητα για το 2016

Η ΕΚΤ δημοσίευσε στις 23 Μαρτίου 2017 την ετήσια έκθεση αναφορικά με την εποπτική της δραστηριότητα για το 2016. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • τη συμβολή της προληπτικής εποπτείας στη διασφάλιση της σταθερότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος,

  • τις εποπτικές εγκρίσεις όσον αφορά τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας, την αξιολόγηση της απόκτησης ειδικών συμμετοχών, καθώς και την επιβολή κυρώσεων,

  • τη συνεργασία της ΕΚΤ με άλλες εθνικές ή ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για την εκπλήρωση των εποπτικών της καθηκόντων,

  • την οργανωτική δομή της ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα,

  • τις νομικές πράξεις που υιοθετήθηκαν από την ΕΚΤ στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας, και

  • στατιστικά στοιχεία για τη σύνθεση των ισολογισμών, την κερδοφορία, τη φερεγγυότητα και τον πιστωτικό κίνδυνο των εποπτευόμενων από την ΕΚΤ πιστωτικών ιδρυμάτων.

Έκθεση ΕΚΤ