Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Απολογισμός της ΕΚΤ για το 2016

Στις 10 Απριλίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το 2016. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος των κρατών μελών της ευρωζώνης,

  • τη συμβολή της ΕΚΤ στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση της σταθερότητας τόσο του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και των φορέων που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εντός αυτού, και

  • την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός της ευρωζώνης.

Απολογισμός ΕΚΤ