Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Κατευθυντήριες γραμμές της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD4’)

Στις 7 Απριλίου 2017, η Μεικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48(10) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD4’) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με:

  • τα χαρακτηριστικά της risk-based προσέγγισης που θα πρέπει να ακολουθούν οι αρμόδιες εθνικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και
  • τα μέτρα που λαμβάνουν κατά την άσκηση εποπτείας ανάλογα με το βαθμό κινδύνου.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αναθεώρηση και τη βελτίωση του οικείου βάσει κινδύνου μοντέλου εποπτείας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ στις 7 Απριλίου 2018.

ESAs Joint Guidelines