Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση της απόφασης ΕΠΑΘ 221/2/17.03.2017 με τίτλο "Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων"

Στις 22 Μαρτίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση ΕΠΑΘ 221/2/17.03.2017, με τίτλο  "Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων" (ΦΕΚ Β 971), με την οποία εισάγονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αναφορικά με το πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας στα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.