Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/469 της ΕΚΤ σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού “Currency Information System 2”

Στις 22 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/469 της ΕΚΤ, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται εκτενώς η υφιστάμενη Κατευθυντήρια Γραμμή 2008/950/ΕΚ της ΕΚΤ «σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού Currency Information System 2».

Κατευθυντήρια Γραμμή της ΕΚΤ