Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Στις 20 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ σχετικά με την αντιμετώπιση από τα πιστωτικά ιδρύματα του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σχετικά με:

  1. τη στρατηγική που πρέπει να υλοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα,
  2. τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα,
  3. την πολιτική ρυθμίσεων,
  4. την αναγνώριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
  5. τον σχηματισμό προβλέψεων και τις διαγραφές δανείων, και
  6. την αποτίμηση των εξασφαλίσεων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τα άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα.

Κατεθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ