Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος 19/2017 "Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας" (ΦΕΚ Α' 133)

Στις 17 Μαρτίου 2017 δημοσίευθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 19/2017 με τίτλο "Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας" (ΦΕΚ Α' 133).