Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Δημοσίευση επικαιροποιημένης έκδοσης της «Λευκής Βίβλου» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) για τις πληρωμές μέσω φορητών συσκευών

Στις 14 Μαρτίου 2017, το EPC δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένη έκδοση της «Λευκής Βίβλου» (“White Paper”) για τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω φορητών συσκευών (“mobile payments”).

Η «Λευκή Βίβλος» έχει ως στόχο να συμβάλλει στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς για τις πληρωμές, στο πλαίσιο του SEPA. Παράλληλα, επιχειρείται η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες), των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας (“mobile network operators”), των επιχειρήσεων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου αναφορικά με τις πρωτοβουλίες του EPC στη συγκεκριμένη θεματική.

White Paper on Mobile Payments Version 5.0