Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Γνώμη της ΕΒΑ σχετικά με την υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων στο πλαίσιο του IFRS 9

Στις 6 Μαρτίου 2017, η ΕΒΑ υιοθέτησε Γνώμη σχετικά με την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων στο πλαίσιο του IFRS 9, σε συνέχεια της υποβολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικής πρότασης για την τροποποίηση του Κανονισμού 575/2013. Τα βασικά σημεία της Γνώμης της ΕΒΑ είναι τα εξής:

  • η ΕΒΑ υποστηρίζει την υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης, η οποία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018,
  • η μεταβατική ρύθμιση δεν πρέπει να προβλέπει πλήρη ουδετεροποίηση των επιπτώσεων από το IFRS 9 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η υιοθέτηση τετραετούς μεταβατικής ρύθμισης κατά τη διάρκεια της οποίας, ένα σταδιακά μειούμενο ποσοστό (80%, 60%, 40%, 20%) των εν λόγω προβλέψεων δεν θα αφαιρείται από το κεφάλαιο CET1,
  • η ΕΒΑ προτείνει την υιοθέτηση της στατικής προσέγγισης, η οποία συνεπάγεται υπολογισμό άπαξ των επιπτώσεων από τη μετάβαση από το IAS 39 στο IFRS 9 και απόσβεσή της κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, αντί της δυναμικής προσέγγισης που προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
  • η υιοθέτηση μεταβατικής ρύθμισης πρέπει να αφορά όλες τις αλλαγές που επέρχονται λόγω της υιοθέτησης του IFRS 9 και όχι μόνο από τις ρυθμίσεις για την απομείωση (impairment).

Γνώμη της ΕΒΑ