Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών για την τεχνολογία “Distributed Ledger Technology”

Στις 27 Φεβρουαρίου 2017, η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) δημοσίευσε έκθεση για την τεχνολογία “Distributed Ledger Technology” (‘DLT’), η οποία έχει ως στόχο να συνδράμει το έργο των κεντρικών τραπεζών και λοιπών αρχών σχετικά με την εξέταση και ανάλυση της πιθανής εφαρμογής της εν λόγω τεχνολογίας στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού.

Περαιτέρω, η έκθεση επικεντρώνεται:

  • στην καταγραφή των επιπτώσεων της εν λόγω τεχνολογίας στα καθήκοντα των κεντρικών τραπεζών και λοιπών αρχών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, και
  • στον προσδιορισμό των κυριότερων προκλήσεων που χρήζουν διευθέτησης σχετικά με την υιοθέτησή της στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Έκθεση CPMI