Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 23 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBA’) δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2.

Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο τελικό σχέδιο μετά την αξιολόγηση των σχολίων/παρατηρήσεων που η EBA έλαβε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • την προσθήκη δυο (2) νέων εξαιρέσεων από την εφαρμογή της «αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη» (“transaction-risk analysis based on defined fraud levels” και “payments at unattended terminals for transport or parking fares”),
  • την αύξηση του κατώτατου ορίου εξαίρεσης από την εφαρμογή της «αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη» για τις μεμονωμένες συναλλαγές πληρωμών, μέσω της χρήσης εξ’ αποστάσεως δίαυλου (“remote payment transactions”), από 10 σε 30 ευρώ, και
  • τη διατήρηση της υποχρέωσης των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (“account servicing payment service providers”, ‘ASPSPs’) να προσφέρουν τουλάχιστον μια διεπαφή (“interface”) στους παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (“payment initiation service providers”, ‘PISPs’) και υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (“account information service providers”, ‘AISPs’) για την πρόσβαση των εν λόγω φορέων σε λογαριασμούς πληρωμών που τηρούνται στους ASPSPs.

Το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τεθεί σε εφαρμογή 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του (ήτοι το Νοέμβριο 2018 το νωρίτερο), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 115(4) της PSD 2.

Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από την έναρξη ισχύος των εθνικών μέτρων εφαρμογής της PSD 2 έως τη θέση σε ισχύ των ως άνω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018), οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών θα μπορούν να προσφεύγουν στη χρήση προτύπων ή/και τεχνολογικών λύσεων, στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης της αγοράς, τα οποία, εντούτοις, θα πρέπει να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της EBA.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων