Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο του IFR

Στις 16 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBΑ’) δημοσίευσε Γνώμη, μέσω της οποίας εκφράζει τη διαφωνία της έναντι ορισμένων τροποποιήσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για το διαχωρισμό των συστημάτων καρτών πληρωμών (“payment card schemes”) και των φορέων επεξεργασίας πληρωμών (“processing entities”), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 «σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες» (“Interchange Fees Regulation”, ‘IFR’).

Στο κείμενο της Γνώμης, η EBA διευκρινίζει ότι δεν προκύπτει σαφής απαίτηση για τον νομικό και διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ των συστημάτων καρτών πληρωμών και των φορέων επεξεργασίας πληρωμών. Αντίθετα, το άρθρο 7(1)(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 θέτει ως υποχρέωση των διαχωρισμό των μεταξύ τους δραστηριοτήτων, από πλευράς:

  • λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών (“accounting”),
  • οργάνωσης (“organisation”), και
  • διαδικασίας λήψης των αποφάσεων (“decision-making process”).

Γνώμη EBA