Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 16 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBΑ’) έθεσε σε διαβούλευση κείμενο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελιών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση των παρόχων και χρηστών υπηρεσιών πληρωμών προς τις διατάξεις της PSD 2.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 13 Ιανουαρίου 2018 και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Τρίτη, 16 Μαΐου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών