Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημοσίευση στο ΦΕΚ τριών Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος

Στις 14 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τρεις (3) Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
Με την ΠΕΕ 110/31.1.2017 ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (EBA/GL/2014/14) σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης δυνάμει των άρθρων 432(1)-(2) και 433 του Κανονισμού 575/2013 (CRR). Οι διατάξεις της ΠΕΕ 110/31.1.2017 εφαρμόζονται στα άμεσα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα.
Με την ΠΕΕ 111/31.1.2017 ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (EBA/GL/2015/07) σχετικά με την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης της ΤτΕ από το Διοικητικό Συμβούλιο ιδρύματος σε περίπτωση που τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας (failing or likely to fail) δυνάμει του άρθρου 81 του ν. 4335/2015. Οι διατάξεις της ΠΕΕ 111/31.1.2017 εφαρμόζονται στα άμεσα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα.
Με την ΠΕΕ 112/31.1.2017 καθορίζονται οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή προς την ΤτΕ των εποπτικών αναφορών σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (FINREP) που προβλέπονται στα άρθρα 6-15 του Κανονισμού 2015/534 της ΕΚΤ με τον οποίο καθιερώθηκε η υποχρέωση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του SSM, δηλαδή και των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, τα οποία εποπτεύονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές, να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και σε ατομική βάση.