Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου

Στις 9 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016).

Με τον Νόμο ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/62/ΕΕ "σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου"(σελ. 9819-9820).