Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημοσίευση από την ΕΚΤ στατιστικών στοιχείων για τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα

Στις 31 Ιανουαρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε ό,τι αφορά τα άμεσα εποπτευόμενα από την ίδια πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τεσσάρων ελληνικών συστημικά σημαντικών, σχετικά με:

  • την κερδοφορία,
  • την κεφαλαιακή επάρκεια,
  • την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. μη εξυπηρετούμενα και ρυθμισμένα ανοίγματα), και
  • τη ρευστότητα.


Έκθεση της ΕΚΤ