Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημόσια διαβούλευση "Ρυθμίσεις για την δέσμευση και δήμευση περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων"

Στις 20 Ιανουαρίου 2017 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το σχέδιο νόμου με τίτλο "Ρυθμίσεις για την δέσμευση και δήμευση περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων"

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.00.

Η πρόσβαση στη διαβούλευση είναι δυνατή μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7729