Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 για τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα

Στις 16 Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 2675/19.12.2016 του Διοικητή της ΤτΕ (ΠΔ/ΤΕ) «Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους», με την οποία καθιερώθηκαν νέα υποδείγματα για την υποβολή στοιχείων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα. Στις 18 Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 108/19.12.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) με την οποία τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 αναφορικά με την «υποβολή στοιχείων για τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα».

Με την ΠΕΕ 108/19.12.2016 επέρχονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 λόγω της καθιέρωσης των νέων υποδειγμάτων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα.

Οι διατάξεις της ΠΕΕ 108/19.12.2016 τίθενται σε ισχύ από τις 20 Μαρτίου 2017.

ΠΕΕ 108/19.12.2016