Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νομοθετικές προτάσεις προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ικανότητας του ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι νομοθετικές προτάσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να συμπληρώσουν και ενισχύσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο στους τομείς:

  • της ποινικοποίησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

  • της παράνομης διακίνησης μετρητών, και

  • της δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι νομοθετικές προτάσεις και το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4401_el.htm