Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ (Β΄ 4088) η υπ' αριθμ. ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών.Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Απόφασης:

  • οφειλές προς τις τελωνειακές αρχές από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα, καταβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, εφόσον το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα 1.000 ευρώ, με εξαίρεση τα μη μηχανογραφημένα τελωνεία. Ωστόσο, στην περίπτωση μη λειτουργίας του μηχανογραφημένου συστήματος ICISnet, αυτές πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο μέσω τραπεζικών επιταγών,
  • οφειλές προς τις τελωνειακές αρχές που ανέρχονται από 301-1.000 ευρώ, δύνανται να εξοφλούνται και με τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές, και
  • οφειλές προς τις τελωνειακές αρχές που ανέρχονται μέχρι 300 ευρώ, δύνανται να εξοφλούνται και με μετρητά ή προσωπικές επιταγές.

Περαιτέρω, στο άρθρο 2 της ως άνω Απόφασης παρατίθενται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η υποχρεωτικότητα του εν λόγω μέτρου αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017.