Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2017

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΚΤ εξέδωσε Ανακοίνωση με την οποία δημοσιοποιεί τις εποπτικές προτεραιότητες για το 2017. Συγκεκριμένα, οι τρεις (3) εποπτικές προτεραιότητες για το 2017 αφορούν την αξιολόγηση:

1.      των επιχειρηματικών μοντέλων και της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων,

2.      του πιστωτικού κινδύνου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και τη συγκέντρωση ανοιγμάτων, και

3.      της διαχείρισης κινδύνων.

Ανακοίνωση της ΕΚΤ