Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD 2)

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Η ως άνω απόφαση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7773%CE%97-%CE%A4%CE%A8%CE%98