Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη μερική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της κατάταξης πιστωτών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ειδική εκκαθάριση

Στις 23 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση του άρθρου 108 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) προκειμένου να εναρμονίσει μερικώς τις εθνικές ρυθμίσεις των 28 κρατών-μελών για την κατάταξη πιστωτών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ειδική εκκαθάριση. Με τη συγκεκριμένη πρόταση επιδιώκεται να διασφαλιστεί η δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να εκδίδουν μη εξασφαλισμένους τίτλους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured liabilities), οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κάλυψη της υποχρέωσής τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για το MREL και το TLAC.

Πρόταση Οδηγίας