Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Υιοθέτηση από την ΕΒΑ νέων υποδειγμάτων FINREP λόγω της εφαρμογής του IFRS 9

Ενόψει της εφαρμογής από το 2018 του IFRS 9, στις 30 Νοεμβρίου 2016 η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) με το οποίο τροποποιούνται τα υποδείγματα FINREP που υποβάλλουν τα ιδρύματα.

Η πρώτη υποβολή των νέων υποδειγμάτων θα γίνει με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2018.

Τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων