Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (“Euro Retail Payments Board”, ΅ERPBΆ)

Στις 28 Νοεμβρίου 2016, το ERPB εξέδωσε Ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της 6ης συνεδρίασης της Ολομέλειάς του.

Το κείμενο της εν λόγω Ανακοίνωσης, η ημερήσια διάταξη, καθώς και όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης των συναντήσεων του ERPB είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/euro/html/index.en.html