Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

Στις 22 Νοεμβρίου 2016, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσίευσε Γνώμη επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θέσπιση Οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 2011/16/ΕΕ «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Μέσω της εν λόγω πρότασης Οδηγίας, προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία για την πρόσβαση των φορολογικών αρχών στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται σε επιμέρους διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Το κείμενο της ως άνω Γνώμης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0432+0+DOC+PDF+V0//EN