Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Διαβούλευση της ΕΒΑ για την εναρμόνιση του τρόπου υπολογισμού παραμέτρων της προσέγγισης IRB

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει για τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (προσέγγιση IRB), στις 15 Νοεμβρίου 2016 η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τον υπολογισμό σημαντικών παραμέτρων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει της προσέγγισης IRB.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών