Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημόσια διαβούλευση "Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας"

Στις 5 Οκτωβρίου 2016 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας».

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 08:00.

Η πρόσβαση στη διαβούλευση είναι δυνατή μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7179